Študuj strojarinu - Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Be

King

Be

Ing.

Podávanie prihlášok
spúšťame o...
dní
hodín
minút
sekúnd
Podávanie prihlášok
je spustené...
Vybrali sme
To najdôležitejšie
Termín podávania prihlášok - druhé kolo

Termín druhého kola, do kedy môžeš podať prihlášku na akademický rok 2024/25 je 10. August 2024

Rezort školstva poskytne takéto štipendium tým študentom, ktorí sa rozhodnú študovať v odboroch, ktoré trh práce výrazne potrebuje. Medzi nedostatkové odbory patrí aj strojné inžinierstvo.

Naše
Sociálne siete
Sledujte nás aj na našich sociálnych sieťach a vždy sa dozviete tie najnovšie informácie.
Prehrať video

Poď študovať

SjF STU

Otestuj sa

Dobré vedomosti z matematiky a fyziky sú zárukou úspešného štúdia na technickej univerzite. Otestuj sa a doplň svoje vedomosti zo stredoškolskej matematiky a fyziky.

Bakalárske štúdium

Pozri si naše akreditované študijné programy bakalárskeho štúdia pre rok 2024.

Prihláška

Prihlášku môžeš podať v elektronickej forme použitím informačného systému AIS.

Prečo študovať na
SjF STU
Uplatnenie študentov
0 %

Strojnícka fakulta STU má menej ako 2% nezamestnanosť. Každoročný počet absolventov SjF nie je ani zďaleka dostatočný na pokrytie potrieb Slovenska a priamych požiadaviek výrobných a nevýrobných organizácií.

Priemerný plat absolventov
0
Absolventi našej fakulty zarábajú v priemere tisíc eur a viac. Pracovať môžete začať častokrát už popri štúdiu, keďže fakulta spolupracuje s desiatkami významných priemyselných podnikov.

život

na škole

Ubytovanie pre študentov

Slovenská technická univerzita rekonštruuje postupne všetky svoje študentské domovy a jedálne.

Študentský cech strojárov

Študentský cech strojárov, je nezávislá organizácia, ktorá združuje študentov strojníckej fakulty, podporuje ich aktivity a presadzuje práva na akademickej pôde.

10. 8. 2024
Ukončenie podania prihlášok
Prihlášky do druhého kola pre bakalárske štúdium 2024/2025 môžete podávať do 10. augusta 2024.

Hot

News

Štipendium až 16 500 EUR – zostať študovať na Slovensku sa oplatí

Ďakujeme – DOD 24

Deň otvorených dverí 2024

Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta STU v Bratislave už viac ako sedem desaťročí prináša kvalitnú výučbu strojárskych študijných odborov na Slovensku. Za obdobie svojej existencie si fakulta výrazne upevnila postavenie významnej vedecko-výskumnej inštitúcie doma i v zahraničí. Dokazujú to aj naši strojní inžinieri, ktorí sa uplatňujú nielen v klasickom strojárskom priemysle, ale aj v automobilovom, elektrotechnickom, potravinárskom, chemickom priemysle, v energetike a všade tam, kde sa prevádzkujú strojnotechnologické zariadenia.
SjF STU ponúka od roku 2018 v spolupráci s americkou firmou IEEE a Cambridge University Press jazykové testovanie v oblasti technickej angličtiny. Získanie medzinárodných jazykových certifikátov sa realizuje e-formou v troch základných úrovniach a štyroch zručnostiach: čítaní technických textov, písaní, posluchu a rozprávaní. Certifikát IEEE je možné získať na SjF zatiaľ ako jedinej vysokoškolskej inštitúcii na Slovensku a ocenia ho nielen študenti technických smerov, ale i pracovníci technických odborov pri získavaní pracovných pozícií v medzinárodných inštitúciách doma i v zahraničí.

Významní

Absolventi

Hodnotenie

študentov

Erik Škopec

"Štúdium na Strojníckej fakulte mi dalo v prvom rade kvalitné vzdelanie, ktoré bolo doplnené rozvíjaním soft skills v Študentskom cechu strojárov a taktiež rozvíjaním jazykových a organizačných zručností na Summer school v Pekingu. Keď spojíme vzdelanie a všetky tieto skúsenosti dokopy, cítim sa byť pripravený vstúpiť do veľkého sveta techniky."

Program: Strojárske technológie a materiály

Mia Mizerová

"Vďaka inžinierskemu štúdiu na SjF STU, okrem kvalitných odborných vedomostí, som si posunula trpezlivosť a vytrvalosť na úroveň, o ktorej som ani len netušila. Som toho názoru, že tieto vlastnosti sú kľúčové v osobnom aj pracovnom živote."

Program: Výrobné systémy a manažérstvo kvality

Veronika Šímová

"Túto školu som si vybrala kvôli jej perspektívnosti do budúcna a takisto pre jej dobré meno. Vďaka štúdiu na strojarine som nadobudla nie len teoretické poznatky, ale aj veľa praktických zručností a takisto nezabudnuteľných zážitkov. Okrem toho som si ako súčasť najlepšieho študentského parlamentu na Slovensku zlepšila svoje manažérske a organizačné schopnosti a takisto som získala kopu kontaktov, čo sa do budúcna určite zíde. Ak by som si dnes mala vybrať znovu, zvolila by som rovnako!"

Program: Meranie a skúšobníctvo

Ema Novotná

"Program Profesijný bakalár som si vybrala, lebo bol pre mňa atraktívny svojím spájaním teórie s praktickou výučbou. Máme šancu vidieť veci, ktoré sa učíme na fakulte, reálne v praxi. Preto je táto forma štúdia pre mňa zaujímavá."

Program: Profesijný Bakalár

Predregistruj
sa
Môžeš nám nechať svoj email a dáme ti vedieť hneď sa spustí podávanie prihlášok

Viac info o príjímacom konaní sa môžeš dozvedieť na sjf.stuba.sk