free website builder

Laboratóriá Strojníckej fakulty STU v Bratislave

• Výskumné centrum Allegro - experimentálne zariadenie – „Héliová slučka“.
• Laboratórium hydraulických strojov.
• Výpoctové laboratórium, softvérové a hardvérové vybavenie.
• Laboratórium sorpcného chladenia a tepelných cerpadiel, meracia a diagnostická technika.
• Solárna absorpčná chladiaca jednotka pre rodinné domy s pracovnou látkou litiumbromid-voda.
• Klimatizačná (chladiaca) jednotka poháňaná zemným plynom s pracovnými látkami zeolit-voda.
• Kompresorová jednotka pre transportné chladenie.
Viac info...

• Elektrónová, optická mikroskopia, vákuová pec, žiarový lis, tribotestor, metalografia, laboratóriá mechanických skúšok.
• Laboratórium povrchových úprav. Zvarovne na oblúkové, odporové a plameňové zváranie.
• Laboratóriá tvárnenia, zvárania, mechanické lisy, hydraulický lis.
• Laboratóriá mechanických skúšok.
• Laboratórium spracovania plastov, zlievania.

• GEKON - Laboratórium generatívneho konštruovania:
(CATIA v5, profesionálna tlačiareň FDM, Low-cost tlačiareň FDM, komora na vákuové odlievanie s dvoma temperovacími pecami; veľkoformátová farebná tlačiareň na tlač až do rozmerov A0; optický 3D skener,
Viac info...  Facebook...
• Laboratórium tribológie (rastrový mikroskop, Nanovea Scratch tester, Nanovea tribometer, testovacie zariadenie na meranie súčiniteľa trenia a opotrebenia testovacie stendy Niemann), Labo-ratórium automobilov (dynamometre Hoffman I4a, Schenck WS 230, MEZ Vsetín 1DS 736 V a dynamometer AVL 80, hmotnostný prietokomer plynu Bronkhorst, hmotnost-né váhy, analyzátor SUN DGA 1000, Hydraulický pulzátor Edyz 3, Tiravib Elektrický shaker, Semiaktívny tlmič Lord, meracia technika),
Viac info... 
• Laboratórium mobilných pracovných strojov (experimentálne zariadenie na meranie zaťaženia v pracovných zariadeniach šmykom riadených nakladačov, hydraulický agregát s tlakom max. 25MPa, merací reťazec NationalInstruments DAQ so zbernicou a meracími kartami).
Viac info... 

• L5 - pracovné stanice a softvér Siemens Technomatix
PLM, ABB RobotStudio
• Laboratórium mikroradičovej techniky. 8- a 32-bitové
prototypizačné prostriedky mikroradičov, programátory
MCU, debuggery, softvérové nástroje na vývoj
mikroradičových aplikácií, UV žiarič na výrobu PCB,
teplovzdušná spájkovacia stanica, komponentový základ.
• Laboratórium automatického riadenia a mechatroniky.
Mechatronické systémy, dopplerovský analyzátor vibracií,
autonómny mobilný robotický systém na holonómnom
podvozku s pracovným ramenom zo 6-timi stupňami voľnosti.
Viac info...

• Laboratórium partikulárnych látok slúži pre:
-výskum základných mechanicko-fyzikálnych vlastností častíc organických a anorganických látok a trojfázových systémov s partikulárnou tuhou fázou,
-výskum a overenie stlačiteľnosti a tepelných efektov pri extrémnom lisovaní práškových materiálov,
-výskum, návrh a overenie aglomeračných a granulačných technológií zameraných predovšetkým na transformáciu tvaru suchých a vlhkých materiálov s jemnozrnnou tuhou fázou.
Viac info...   360°pohľad
• Granulačné laboratórium slúži na výskum a overenie jeho výsledkov v oblasti mechaniky partikulárnych látok. Je zamerané na exaktné experimentálne overenie teoretických výsledkov jednotlivých mechanických pochodov: určovanie relevantných mechanicko-fyzikálnych charakteristík práškových a zrnitých materiálov a pást, skúmanie procesných kinetických a energetických parametrov spracovania materiálov v suchom, vlhkom až pastovitom stave: nabaľovacej aglomerácie, granulácie kompaktovaním a briketovaním, tabletovania, mletia, homogenizácie, triedenia a extrúzie.
Viac info...
• Laboratórium laserovej anemometrie poskytuje možnosť neinvazívneho bezdotykového bodového merania prúdenia tekutín s vysokou presnosťou v celom priereze kanálov s opticky priehľadného materiálu. Vzhľadom na výhodu bezdotykového merania a veľmi malé rozmery miesta merania, je možné využiť túto metódu pri meraní rýchlosti napr. v medznej vrstve, vo filme, v kanáloch malých rozmerov, v blízkosti steny a pod. Výsledky meraní pomocou laserovej anemometrie slúžia hlavne pri riešení úloh aplikovaného výskumu prúdenia tekutín.
Viac info...
• Laboratórium tepelno-difúznych procesov je určené pre skúmanie prestupu tepla pri ohreve, chladení, kondenzácii, odparovaní a sušení. Poskytuje možnosť merania kinetiky prestupu tepla, prípadne bilančných hodnôt zariadení. V laboratóriu sa nachádzajú aparáty vo veľkosti od malých modelov po veľké priemyselné zariadenia.
Viac info...
• Laboratórium bioprocesov je zamerané na skúmanie hydrodynamiky a prestupu kyslíka, optimalizovanie rozmerov a tvarov bioreaktorov, fermentáčných technológií v mierke pilot-plant, modelovanie miešacích procesov s cieľom minimalizovania spotreby energie a maximalizovania produkcie.
Viac info...
• Laboratórium hydromechanickej separácie - realizuje sa tu výskum hydromechanických separácií pevných častíc z tekutín (koláčová, hĺbková, membránová filtrácia, odvodňovanie lisovaním), na separáciu a triedenie v cyklónovej technike, ako aj tokov newtonovských a nenewtonovských látok a suspenzií v potrubných systémoch a v rôznych geometrických konfiguráciách separačných zariadení.
Viac info...

• Papierenské laboratórium je ojedinelé laboratórium zamerané na technologické procesy výroby papiera od mletia buničiny až po hotový papier. Je vybavené malým plne funkčným papierenským strojom MODELL-PM VEB Papiermaschinenwerke Freiberg/Sachs na kontinuálnu výrobu papiera šírky 220 mm, s príslušnými periférnymi a obslužnými zariadeniami, t.j. kompletnou linkou na prípravu papieroviny pozostávajúcej z holendra (50 litrov), dávkovacieho čerpadla s reguláciou dávkovania,
Viac info...
• Chemické laboratórium
slúži hlavne pre zoznámenie sa študentov so zásadami práce v chemickom laboratóriu, získanie pracovných návykov pre chemické experimentovanie, praktickú demonštrácia fyzikálnych a chemických dejov v laboratóriu, konkrétne na stanovenie tvrdosti vody, stanovenie hustoty pyknometricky, korózne skúšky kovov, elektrochemické pokovovanie, meranie pH, konduktometrickú titráciu atď.
Viac info...
• Výpočtové laboratórium - Študenti majú k dispozícii plne vybavené výpočtové stredisko, kde sa môžu venovať vybraným softvérovým riešeniam podľa vlastného uváženia, prípadne odporučenia pedagógom. V súčasnosti je pre študentov možná aj práca “z domu“ cez vzdialený prístup STU. 
Viac info...

• Laboratórium pre meranie a testovanie parametrov tuhých biopalív
pre potreby experimentálnych analýz a laboratórneho testovania všetkých mechanických ukazovateľov kvality tuhých biopalív a testovania niektorých chemicko-termických ukazovateľov kvality, podľa platných technických noriem EN 14961. Taktiež je toto laboratórium určené pre realizáciu prípravných mechanických operácii pred testovaním, pre realizáciu experimentov v oblasti mechanického spracovania biomasy alebo pre stanovenie rôznych fyzikálnych parametrov biomasy. 
Viac info... 
• Laboratórium obrábacích strojov
Experimentálne programy v oblasti teórie obrábania. Skúšanie vlastností nových rezných materiálov, sledovanie parametrov rezného prostredia, testovanie rezných podmienok pre rôzne kombinácie systémov stroj – nástroj – prípravok – obrobok. Výskum a vývoj experimentálnych zariadení. Hodnotenia vplyvu rezného prostredia na energetickú bilanciu procesu obrábania.
Viac info... 
• Laboratórium CNC výrobnej techniky
Využívanie systémov počítačom integrovanej výroby, pre komplexnú automatizáciu predovšetkým v oblasti kusovej, malosériovej a strednosériovej výroby, ktorá predstavuje najväčšie zdroje rezerv na zvyšovanie produktivity práce a znižovanie nákladov na výrobu.
Vybavenie:
Priemyselný robot KUKA KR 180-2 
CNC sústruh SUI 500 COMBI s riadiacim systémom Sinumerik 810 D
CNC sústruh EMCO PC TURN 120 s riadiacim systémom Sinumerik 820 T,
Vertikálna frézovačka FGS 63 s riadiacim systémom CNC Heidenhain 355
Viac info... 
• Laboratórium automatizovaných výrobných systémov (FESTO)
Modulárny pružný výrobný systém MPS Plus od firmy Festo Didactic pozostávajúci zo štyroch pracovísk prepojených dopravníkovým systémom.
Viac info... 
• PLM laboratórium
určené k výučbe predmetov týkajúcich sa riadenia životného cyklu produktu (PLM), v ktorých sa študent naučí pracovať s PLM digitálnou platformou. 
Viac info... 
• Laboratórium spracovania biomasy
technologické laboratórium určené na realizáciu výskumu v troch základných oblastiach: výskum technických a technologických parametrov procesov aplikovaných pri spracovaní čistej, zmesovej alebo odpadovej biomasy akými sú drvenie, sušenie, triedenie, briketovanie, peletovanie; vývoj konštrukčných uzlov, nových strojov a zariadení na spracovanie biomasy; výskum vlastností kompozitných materiálov na báze drevnej biomasy a plastov.
Viac info... 
• Laboratórium Rapid Prototyping
Laboratórium je vybavené 3D tlačiarňou technológie FDM – Dimension SST, pre rýchlu výrobu prototypov z ABS materiálu. K 3D tlačiarni je k dispozícii softvér Catalyst, pre spracovanie 3D modelu, polohovanie v tlačovom priestore, nastavenie parametrov tlače a generovanie dát pre riadenie 3D tlačiarne.
Viac info... 
• Laboratórium vákuového odlievania plastov
Vákuové odlievanie plastov patrí medzi technológie Rapid prototyping. Umožňuje skrátiť dobu výroby funkčných prototypov a tak urýchliť vývoj nového výrobku. Na základe modelu, väčšinou vytlačeného na 3D tlačiarni, sa zhotoví silikónová forma, ktorá sa následne vo vákuu zaplní živicou. Vákuové odlievanie do silikónových foriem je možné použiť na výrobu funkčných plastových a elastických prototypov. Metóda je vhodná aj na výrobu voskových modelov pre technológie presného odlievania.
Viac info... 

· Štvorkanálový elektrohydraulický pulzátor so štyrmi externými
valcami a odpruženým roštom pre riadené prevádzkové
skúšky konštrukcií, podvozkov a skúšobný rám pre cyklické
a statické skúšky materiálov
· Hydraulický lis s maximálnou silou 1000kN
· Dynamická meracia aparatúra od National Instruments s
56-imi tenzometrickými kanálmi, 4-mi akcelerometrickými
kanálmi a 4-mi napäťovými kanálmi
· Kamerový tvrdomer TIV - prenosný, optický tvrdomer a
mikrotvrdomer
· Photostress Plus System LF/Z-2
· LabVIEW full development system
· 3D kamerový systém merania vibrácií a deformácií
DANTEC Q450
· MTS 370 axiálne-torzný skúšobný systém
· ANSYS Multiphysics - business
Viac info...

· Laboratorium priemyselnej údržby
Vzdelávanie v oblasti korektívnej a preventívnej údržby
Diagnostika a odstraňovanie porúch mechanických častí
Náklady na údržbu, druhy porúch
Opotrebenie súčiastok
Spoľahlivosť, udržiavateľnosť strojov a zariadení
Plánovanie údržby, rozpočet
Informačný systém údržby
· Laboratorium priemyselnej automatizácie
slúži na teoretickú výučbu a praktické
tréningy v oblasti: riadenia výrobných zariadení a liniek, programovania riadiacich automatov, senzoriky a pneumatických systémov. 
· Laboratorium elektrotechniky
svojím vybavením umožňuje štúdium
problematiky: elektrických pohonov, bezpečnosti elektrických zariadení.

www.sjf.stuba.sk
www.studujstrojarinu.sk

© Copyright 2018 Strojnícka fakulta STU v Bratislave - Všetky práva vyhradené / All Rights Reserved
Webadmin/creator: Denis Gerhardt